Tavaramerkkilain kokonaisuudistus etenee

19.12.2018

Tavaramerkkilain kokonaisuudistus on parhaillaan eduskunnan käsiteltävänä (HE 201/2018). Uuden tavaramerkkilain on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2019 alusta lukien. Lailla saatetaan voimaan myös EU:n tavaramerkkidirektiivin ja Singaporen sopimuksen määräykset.

Tavaramerkkilain kokonaisuudistuksen myötä tavaramerkkejä koskevaan lainsäädäntöön on tulossa lukuisia muutoksia, jotka koskevat mm. tavaramerkin hakuprosessia ja tavaramerkin hallinnollista menettämis- ja mitätöintimenettelyä. Uuden lain tavoitteena on mm. mahdollistaa kokonaan sähköinen asiointi tavaramerkkien osalta.

Myös tavaramerkin esittämistapaan tulee lisää vaihtoehtoja. Tavaramerkin graafisen esitettävyyden vaatimus poistuu ja jatkossa riittää, että tavaramerkki esitetään tavalla, joka on selkeä, täsmällinen ja ymmärrettävä. Uuden lain tultua voimaan tavaramerkki voidaan esittää esim. liikkuvana merkkinä tai multimediamerkkinä. Uutta on myös, että mustavalkoisena rekisteröidyn tavaramerkin ei enää uuden lain aikana katsota kattavan kaikkia värivaihtoehtoja, vaan ainoastaan rekisteröinnin mukaisen mustavalkoisen merkin. Ennen uuden lain voimaantuloa rekisteröidyt mustavalkoiset tavaramerkit kattavat kuitenkin edelleen kaikki eri väriversiot.

Joissakin tapauksissa jo rekisteröityjen tavaramerkkien tavara- ja palveluluetteloja voidaan joutua täsmentämään. Jos nykyisen lain aikana rekisteröidyn tavaramerkin kattamat tavarat ja palvelut on ilmoitettu hyvin epämääräisesti, niin tällaiset luettelot eivät välttämättä enää vastaa uusia luokitusta koskevia määräyksiä. Tavara- ja palveluluetteloa tulee silloin täsmentää viimeistään kun tavaramerkki seuraavan kerran uudistetaan. 

Tavaramerkin voimassaoloaika säilyy 10 vuoden mittaisena, mutta tämä aika lasketaan uuden lain mukaan hakemuksen vireilletulosta, eikä siis enää tavaramerkin rekisteröinnistä.

Ks. lisätietoja: https://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2018/20180201

22.09.2021Kilpailukiellosta maksettava korvausta 1.1.2022 lähtien
19.12.2018Tavaramerkkilain kokonaisuudistus etenee
15.12.2017Nollasopimus tulossa sääntelyn kohteeksi
22.11.2017Käräjäoikeuksia lakkautetaan
17.09.2015Muutoksenhakua käräjäoikeudesta hovioikeuteen rajoitetaan entisestään
08.06.2015Tietoverkkorikoksia koskeva uusi sääntely voimaan syksyllä 2015
20.01.2015Tietoyhteiskuntakaari astui voimaan