Kilpailukiellosta maksettava korvausta 1.1.2022 lähtien

22.09.2021

Hallitus on 12.11.2020 antanut eduskunnalle esityksen työsopimuslain 3 luvun 5 §:n muuttamisesta (HE 222/2020). Kyseinen pykälä koskee kilpailukieltosopimusta. Muutoksen on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2022.

Lakimuutoksen tultua voimaan työnantajan tulee maksaa työntekijälle korvausta kaikista kilpailukieltosopimuksista, vaikka ne olisivat kestoltaan enintään kuuden kuukauden mittaisia. Nyt voimassa olevan lain mukaan työnantajan korvausvelvollisuus koskee vain yli kuuden kuukauden pituisia sopimuksia. Lainmuutoksen tavoitteena on vähentää perusteettomia kilpailukieltosopimuksia sekä määritellä maksettavan korvauksen vähimmäistaso.

Hallituksen esityksen mukaan kilpailukieltosopimuksesta maksettava korvaus määräytyisi työntekijän palkan ja kilpailukiellon pituuden perusteella. Enintään kuuden kuukauden pituisen kilpailukiellon ajalta korvausta olisi maksettava 40 prosenttia työntekijän palkasta koko kilpailukiellon ajalta. Jos kilpailukielto olisi yli kuusi kuukautta, korvaus olisi 60 prosenttia palkasta. Korvauksen maksupäivä olisi sama kuin työsuhteen aikainen palkkapäivä.

Työnantajalla olisi oikeus irtisanoa kilpailukieltosopimus työsuhteen aikana olosuhteiden muuttuessa. Irtisanomisaika olisi vähintään kaksi kuukautta tai kolmasosa kilpailukieltosopimuksen kestosta, mikäli tämä aika olisi pitempi kuin kaksi kuukautta. On kuitenkin huomattava, että työnantaja ei voisi irtisanoa kilpailukieltosopimusta enää sen jälkeen, kun työntekijä on irtisanonut tai purkanut työsuhteen.

Hallituksen esityksessä ehdotetaan yhden vuoden siirtymäaikaa lakimuutoksen voimaantulosta alkaen. Mikäli lakimuutos tulee voimaan suunnitellusti 1.1.2022, päättyy siirtymäaika tällöin 1.1.2023. Siirtymäaikana työnantajilla olisi oikeus irtisanoa ennen lakimuutoksen voimaantuloa solmitut kilpailukieltosopimukset ilman irtisanomisaikaa. Työnantajan kannattaakin siirtymäaikana käydä tarkasti läpi kaikki voimassa olevat kilpailukieltosopimukset ja irtisanoa niistä ne, joille ei ole pakottavaa tarvetta.

Sellaisiin kilpailukieltosopimuksiin, joista on sovittu ennen lakimuutoksen voimaantuloa, sovellettaisiin siirtymäaikana nykyistä lakia. Näin ollen siirtymäaikana voimassa olevasta enintään kuuden kuukauden pituisesta kilpailukiellosta ei työnantaja olisi velvollinen maksamaan korvausta, ellei toisin olisi sovittu. Siltä osin kuin kilpailukielto ulottuisi siirtymäajan jälkeiseen aikaan, tulisi työnantajan maksaa lakiehdotuksen mukainen korvaus.

Kilpailukieltosopimusta ei lakimuutoksen jälkeenkään voitaisi tehdä lainkaan, ellei sen tekemiselle olisi erityisen painavaa syytä. Ilman tällaista syytä tehty kilpailukieltosopimus olisi mitätön, kuten asia on nykyisenkin lain mukaan.

22.09.2021Kilpailukiellosta maksettava korvausta 1.1.2022 lähtien
19.12.2018Tavaramerkkilain kokonaisuudistus etenee
15.12.2017Nollasopimus tulossa sääntelyn kohteeksi
22.11.2017Käräjäoikeuksia lakkautetaan
17.09.2015Muutoksenhakua käräjäoikeudesta hovioikeuteen rajoitetaan entisestään
08.06.2015Tietoverkkorikoksia koskeva uusi sääntely voimaan syksyllä 2015
20.01.2015Tietoyhteiskuntakaari astui voimaan